ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


หกดกด
หกดหกดหกด

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


ดเกดเ
เกดเกดเกเกดเกดเ

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายอนุศาสน์ อนุชัย
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายธรรมนูญ เกตุแก้ว
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายศุภชัย แซ่อ๋อง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายสิรวิชญ์ เปลี่ยวจิตร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงสุข
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นางสาวสุมล พาลแสง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

Congratulations on Ministry of Industry’s 80th anniversary!
Best wishes for continued growth and prosperity
in the years ahead.


นางสาววราภรณ์ จีนหนู
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

Congratulations on Ministry of Industry’s 80th anniversary!
Best wishes for continued growth and prosperity
in the years ahead.


นางสาวพวงแก้ว หลิมพัฒนวงศ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี
มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


นางสาวกรรณิกา ครุฑแก้ว
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นางกฤษณี จินดาพล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นางสาวเอมิกา ปรีชานฤเวช
สำนักงานอุตสาหกรรมภูเก็ต

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นางสาวเอมิกา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


นายศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม


ศราวุฒิ เอี่ยมอ่อน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


วีระชัย อำนวยรุ่งเรือง
-

ขอร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม


นางสาวชนัญยา นพทีปกังวาล
สอจ.นนทบุรี

Congratulations on Ministry of Industry’s 80th anniversary!
Best wishes for continued growth and prosperity
in the years ahead.


Mr.Visitsak Krissanapant
Department of Industrial Works

เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 80
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


บุณฑริกา ดาศรี
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี
มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


นายธีระวุฒิ ลีลา
สอจ.ยโสธร

Congratulations on Ministry of Industry’s 80th anniversary!
Best wishes for continued growth and prosperity
in the years ahead.


รัชกรณ์ ภู่อยู่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี
มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


คณะผู้บริหารและพนักงาน
สถาบันพลาสติก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี
มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


นายธนนนทน์ พรายจันทร์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 80
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


นายบุรินทร์ พุทธโชติ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี
มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


นายพรยศ กลั่นกรอง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี
มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


นายวันชัย พนมชัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


นายอินทนนท์ สัจจพงษ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นิยมพร สุยโพธิผน้อย
สอจ.อุบลราชธานี

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


ประภัสสร สินครบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Congratulations on Ministry of Industry’s 80th anniversary!
Best wishes for continued growth and prosperity
in the years ahead.


Malee Yamamoto
Inoac (Thailand) Co.,Ltd.

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


อนุสร ภู่พงศ์สกุล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


อารีย์ ทองเดช
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี
มายังคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน
และขอให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป


นายสุนทร แก้วสว่าง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


กฤษตฤณ เก้าเอี้ยน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 80
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


patsarin aroonchai
IEAT

เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 80
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


วราภรณ์ วงเวียน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


นายศักดิ์ชัย สกุลดิษฐ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายศักดิ์ชัย สกุลดิษฐ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


ชุลีพร สุภิมารส
สอบ.สุรินทร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 80
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


นางสาววราพร วัชรานนท์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายชาตืชาย ดำขำ
สล. กรอ.

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายสมชาย จักร์กรีนทร์
สถาบันไทย-เยอรมัน

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายธีรพัชญ์ มาคง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายณรงค์ บัวบาน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


เกษรา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


ศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


รวีวรรณ อุตรนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม


วรรณา สันติปรีชาจิตต์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


ธราดล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


จุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ
สมอ.

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


ภาวิดา อมรประเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายวัชรินทร์ เกาะคู
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 80
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


เดชา จาตุธนานันท์
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


สิรรณัฏฐ์ พันธุนาวนิช
Mind Media Center Co.,Ltd.

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


บุษยมาส แสงอุ่น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


ปิยพัทธ์ พวงนิลน้อย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายจิตติ บรรจุ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอแสดงความยินดีกับกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
และทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน


นายวีระวัฒน์ ศรีสม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ในวาระครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน
และขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไป


นายเตชิต ศิริโชติ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Congratulations on Ministry of Industry’s 80th anniversary!
Best wishes for continued growth and prosperity
in the years ahead.


นายเตชิต ศิริโชติ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 80
ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้า
เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


นายธนู ศิรินอก
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม